Uşak Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Elemanı Alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70 (yetmiş), Meslek Yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 5. Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
 6. Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
 7. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel şartlar

 1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 3. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Genel Açıklamalar

 1. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
 2. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
 3. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 4. LES (ALES e dönüştürülmüş hali dahil) belgeleri geçerli değildir.
 5. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
 7. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

 • Özgeçmiş
 • ALES sınav sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
 • Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi;  Lisans ‚Yüksek Lisans ƒDoktora
 • İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (E –Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
 • Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkriptinin aslı veya onaylı örneği
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 • Erkek adaylar için askerlik belgesi
 • Onaylı hizmet belgesi veya e-devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan adaylar için)
 • Onaylı Çalışma Belgesi (SGK kaydı varsa)
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir. * Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi10.08.2020
Son Başvuru Tarihi25.08.2020
Ön Değerlendirme Tarihi31.08.2020
Sınav Giriş Tarihi04.09.2020
Sonuç Açıklama Tarihi08.09.2020

Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr

KADRO NOUNVANDERECEFAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YOBÖLÜMPROGRAM/ ANABİLİM /ANASANAT DALIADETİLAN AÇIKLAMASI
155180ÖĞRETİM GÖREVLİSİ3EŞME MESLEK YÜKSEKOKULUECZANE HİZMETLERİECZANE HİZMETLERİ1Biyoloji Anabilim Dalında, Fosfazen bileşikleri konusunda tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak.
154257ÖĞRETİM GÖREVLİSİ4EŞME MESLEK YÜKSEKOKULUECZANE HİZMETLERİECZANE HİZMETLERİ1Eczacılık Fakültesi lisans mezunu veya Kimya bölümü lisans mezunu olmak ve Analitik Kimya alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
154883ÖĞRETİM GÖREVLİSİ5REKTÖRLÜKUYGULAMALI BİRİM 1Sinema veya Sinema-TV Anabilim dallarının herhangi birinden tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.

6088/1-1

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 • Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;

1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

 • Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 • 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere

herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisaki bulunmaması gerekmektedir.

** Adayların salt okunur USB/CD/DVD’ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

**Son Başvuru Tarihi: 25/08/2020 mesai bitimine kadardır.

KADRO NOUNVANDERECEFAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YOBÖLÜMPROGRAM/ ANABİLİM /ANASANAT DALIADETİLAN AÇIKLAMASI
154284DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜYAPI ANABİLİM DALI1İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve zemin dinamiği, betonarme yapılarda yangın etkileri, yapı zemin etkileşimi ve yapı sağlığı izleme alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

6089/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.