Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2015 tarihli ve 29538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliğinin adı “Millî Savunma Bakanlığı Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hak sahiplerinin doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulup işletilen gazi uyum evlerinde uygulanacak işletme, bakım, idare, tesislerden faydalanma, mali hususlar ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Gazi uyum evi: Bu Yönetmelik esaslarına göre tesislerden faydalanan hak sahiplerinin doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kurulup işletilen tesis ve teşkilleri,

c) Hak sahibi: Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde sayılanları,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Gazi uyum evleri, yönetim kurulu ve kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

(2) Yönetim Kurulu, söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen kurum amirliği tarafından, kendi bağlısı kurumlardan seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre kuruma bağlı tüm gazi uyum evleri için de görevlendirilebilir. Aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Yönetim kurulunun görevleri:

a) Gazi uyum evlerinin, kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak, hizmetlerin verimli ve nitelikli olarak yürütülmesine yönelik tedbirleri almak.

b) Gazi uyum evlerinin, gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulunmak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üst makamı bilgilendirmek.

c) Hizmetlerin en iyi ve düşük maliyetli sunulmasını sağlamak.

ç) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak.

d) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst makam emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak.

e) Gazi uyum evlerinde verilecek hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

f) Gazi uyum evleri müdürlüklerince mahallinde tespit edilmesi gereken ücretlerin tespitine ilişkin prensip, usul ve esasları belirlemek.

g) Hak sahiplerinin gazi uyum evlerine kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek.

(4) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir.

(5) Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit çıkması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

(6) Alınan kararlar, tarih ve sayı verilmek suretiyle karar defterine işlenir. Alınan her karar yönetim kurulu üyelerince imzalandıktan sonra bağlı olduğu kurum amirinin onayına sunulur. Kararlar bağlı olunan kurum amirinin onayıyla kesinleşir.

(7) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evlerine ve bunlara bağlı birimlere ait faaliyetlerin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler ile yönetim kurulu kararlarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bina, demirbaş döşeme ve eşyanın bakımı ile muhafazasının iyi yapılıp yapılmadığını, muhasebe kayıtlarının, gelir ve giderlerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.

(8) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evinin bağlı olduğu kurum amiri tarafından her takvim yılı için biri mali hususlarda yetkin en az üç kişiden oluşacak şekilde teşkil edilir.

(9) Denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, denetleme sonucu bağlı olunan kurum amiri ile tesis yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Gazi uyum evlerinde, Bakanlık kadro kuruluşunda yer alan personel, her türlü özlük hakkı ödemeleri ilgili vakıfların sorumluluğunda olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıf personeli, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, çırak ve beceri eğitimi öğrencileri ile özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazi Uyum Evlerinde Sunulacak Hizmetler, Hizmet Esasları ve Hak Sahipleri”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “gazi uyum evi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hak sahipleri

MADDE 10/A – (1) Bakanlık ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadro kuruluşunda görev yapmış veya halen görevli olanlardan aşağıda sayılanlar gazi uyum evlerinden hak sahibi olarak faydalanırlar:

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca harp malulü sayılanlar.

b) Sosyal Güvenlik Kurumunca; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananlar.

c) Teröristle mücadele görevinin sebep ve tesiriyle yaralanan veya hastalanan, halen tedavisi devam eden ancak maluliyet işlemleri henüz sonuçlanmamış olanlar.

(2) Hak sahiplerinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, bunların bulunmaması durumunda iki kişiyi aşmamak kaydıyla diğer refakatçileri, ancak hak sahipleriyle birlikte olmaları durumunda gazi uyum evlerinden yararlanabilir.

(3) Gazi uyum evi bünyesinde bulunan birim ve tesislerin, imkânı ve kapasitesi doğrultusunda;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanların kendisi, annesi, babası, eşi ve çocukları ile kardeşleri, şehit annesi, babası, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ve diğer hastaların,

b) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan, Sosyal Güvenlik Kurumunca 3713 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananların,

c) 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin,

tesislerden faydalanabilmelerine yönetim kurulunca karar verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelere ait;

a) Muhasebe işlemleri,

b) Tesislerin gelirleri, sermayeleri ve satış fiyatları ile ihtiyaçlarının tespit ve temin esasları,

c) Satın alma ve muayene esasları,

ç) Kiralama ve kiraya verme esasları,

d) Bağış, promosyon, hibe, sergi, fuar ve reklam gelirleri,

e) Tutulacak kayıtlar,

f) Denetleme işlemleri,

ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile eğitim merkezlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ve Bakanlıkça hazırlanacak yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Gazi uyum evlerinin işletilmesinde Bakanlık kadro kuruluşunda yer alan her türlü araç ve Bakanlığın diğer imkânlarından yararlanılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 14/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Bakanlığın ilgili birimleri yetkilidir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.