Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesiile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 29/02/2020 Cumartesi günü saat: 10:00‘da tek oturumda görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar ve sınavla ilgili duyuru ve ekleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Başvurular, 2 Ocak 2020 Perşembe günü başlayacakolup, 10 Ocak 2020 Cuma günü saat: 17:00’da sona erecektir.

Sınava katılacak personel, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerinde bulunan Personel Başvuru / Personel Başvuru Dönem Talep / Talep Ekle / Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği bağlantılarını kullanarak başvuru yapabilecektir.

Sınav konularında yer alan mevzuatta, 2 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında yapılan güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

Sınavla ilgili genel açıklamalar:

Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü, 929 kadronun yer aldığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı. Başvurular, 2 ila 10 Ocak tarihleri arasında alınacak.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesiile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 29/02/2020 Cumartesi günü saat: 10:00’da tek oturumda görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar ve sınavla ilgili duyuru ve ekleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Başvurular, 2 Ocak 2020 Perşembe günü başlayaca kolup, 10 Ocak 2020 Cuma günü saat: 17:00’da sona erecektir.

Sınava katılacak personel, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerinde bulunan Personel Başvuru / Personel Başvuru Dönem Talep / Talep Ekle / Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği bağlantılarını kullanarak başvuru yapabilecektir.

Sınav konularında yer alan mevzuatta, 2 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında yapılan güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, açık bulunan ek-1 listede yazılı unvan ve kadrolar için, Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, Ankara ilinde, 29/02/2020 Cumartesi günü saat: 10:00’da tek oturumda görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılacaktır.

Sınav başvuru şartları ek-2 listede, sınav konuları ise ek-3 listede gösterilmiş olup, sınav konularında yer alan mevzuatta 02/01/2020 tarihi ve sonrasında yapılan değişiklikler sınavda dikkate alınmayacaktır.

Anılan sınava başvurular 02/01/2020 Perşembe gününden itibaren alınmaya başlanacak olup, son başvuru tarihi 10/01/2020 Cuma saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Ek-1 listede ilan edilen unvan ve kadrolar için, belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla anılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan personelin başvurularını, TAKBİS ağı (intranet) altyapısı bulunan birimlerde, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS https://ybs.tkgm.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Başvurular, Yönetim Bilgi Sistemi (https://ybs.tkgm.gov.tr) üzerinden elektronik olarak alınacağından, doğum, askerlik vb. sebeplerle ücretsiz izinde veya diğer kanuni izinleri nedeniyle başvuru süresince görev yerinde bulunmayan personel, en yakınında bulunan birimlerde başvuru yapabilmesi için ilgili birimlerce gerekli kolaylık sağlanacaktır. Geçici görevli olarak yurt dışında (KKTC vs.) bulunan personelin yazılı başvuruları aynı tarihte mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmiş olması kaydıyla işleme alınacak, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bunun dışında elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Bu kapsamda, yurt dışında geçici görevli personelin yazılı başvuruları hariç, fiziksel olarak posta yoluyla veya başvuru formlarının yazıcı çıktısı alınarak EBYS üzerinden gönderilmeyecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı duyurusu üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelin (aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar dahil) duyuruda belirtilen unvanlardan sadece birine ilişkin başvuruları dikkate alınacaktır.

Tapu müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, kadastro müdür yardımcısı ve eğitim üzmemi unvanları için başvuru yapacak adaylardan anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 18/04/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında

memur statüsünde görevde bulunan (askerlik, ücretsiz izin gibi kanuni izinlerini kullananlar ile açıkta olanlar dahil) ve aynı tarih itibariyle 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilecektir.

Son başvuru tarihi itibariyle, aday memur olarak görev yapan personelin başvurusu alınmayacaktır. Aynı şekilde, personelin eğitim düzeyleri ve avukat unvanı için avukatlık ruhsatnamesinin kontrolü Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağından, bu belgeleri eksik olan personelin, evraklarım, son başvuru tarihine kadar Yönetim Bilgi Sistemine işlenmek üzere, EBYS üzerinden ve birim üst yazısı ekinde doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmekte olup, ilgili veri güncellemesi yapıldıktan sonra personel, sınav başvurusunu yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmeyen evraklardan personel sorumlu olacak ve başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavının yapılması esnasında gerekli önlemlerin alınarak engellilik durumlarına uygun sınav salonlarının belirlenmesi için, engellilik durumu olan ve bu süreçte engellilik durumu ortaya çıkan personelin, varsa bu konudaki taleplerinin, son başvuru tarihine kadar EBYS üserinden, birim üst yazısı ekinde doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Yazılı smava katılım ücreti 160 TL olarak belirlenmiş olup, Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (www.tkgm.gov.tr) smava katılma yeterliliği taşıdığı ilan edilen personel, 03-12 Şubat 2020 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında Gazi Üniversitesinin https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 160 TL ücreti banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödemesini (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz) gerçekleştirdikten sonra, yazılı sınav kaydı için, aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ile giriş yaparak, başvurular bölümünden gerekli alanları doldurmak suretiyle smava başvurabilecektir. Belirtilen tarihlerde sınav başvuru ücretini yatırmayanlar ile sınav ücretini yatırmakla birlikte sınav kaydmı yaptırmayan adaylar smava katılamayacaktır.

Adaylar, sınav kaydım yaptıktan sonra, smava katılacakları yerleri gösteren sınav giriş belgelerini 24.02.2020 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesinin http://gazi.edu.tr web adresi üzerinden alabileceklerdir.

Adaylar smava gelirken, Gazi Üniversitesi tarafından verilen sınav giriş belgelesi ile birlikte TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı, TC Kimlik Kartı, TC kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerli pasaport belgelerinden herhangi birini yanlarında bulunduracaktır. Sınav giriş belgesi yanında, bunlardan herhangi biri yanında olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen

ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday smava alınmayacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuranlardan, durumları aranılan şartlara uyan personelin listesi, sınav ücretlerinin yatırılması, sınava giriş belgelerinin alınması, sınav uygulaması, itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine dair diğer hususlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları iptal edilecektir.

Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilan edilen kadrolar için, belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği yapacakları kadrolara atanabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sınav Kurulu ve sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayıları kadar asil ve en fazla asil sayısı kadar yedek başarı listesi hazırlanarak ilan edilecek olup, ilan edilen toplam boş kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

Arşiv memuru, kontrol mühendisi ve tekniker kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin ataması halen kadrosunun bulunduğu birime yapılacak olup, diğer unvanlar için atama yapılacak birimler, atama öncesinde birimlerin ihtiyaç önceliği dikkate alınarak belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususların ve smav başvurusu yapmak isteyen tüm adayların Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.tkgm.gov.tr) ile Gazi Üniversitesinin http://gazi.edu.tr web sayfalan üzerinden sınava ilişkin yapılacak bilgilendirme duyurularını takip etmeleri gerektiğinin Başkanlığınız/Bölge Müdürlüğünüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personele ivedilikle tebliğini önemle rica ederim.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV GRUPLARI VE KADRO ADETLERİ (2020)

  1. Başvuru Şartları
  2. Sınav Konuları 
İRTİBAT NUMARALARI
TKGMSınav Süreci Hakkında Genel Bilgi için0312 551 44 91

551 44 90

551 45 12

Özlük bilgilerinin güncellenmesi (Unvanlar itibariyle başvuru şartları arasında yer alan Tahsil/ diploma, sertifika, avukatlık ruhsatnamesi gibi bilgi ve belgelerin Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi)0312 551 47 16
GAZİ ÜNİVERSİTESİYazılı Sınav Süreci

(Yazılı sınav kaydı, e-posta, tlf., sınav ücreti yatırılması, giriş belgeleri vs.)

0312 441 16 98
Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.