MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞ,

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Personel Dairesi Başkanlığı.”

“d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Mali İşler Dairesi Başkanlığının” ibareleri “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

g) Başkanlık merkez binasının yangına, hırsızlığa ve sabotaja karşı korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 22/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.