MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ
İŞLETME BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2010 tarihli ve 27765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 322 nci maddesinde belirtilen gelir ve giderleri ile bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumluluklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ile (i) bentlerinde yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” olarak, aynı fıkranın (r) bendinde yer alan “4636 sayılı Kanunda bulunan” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 321 inci maddesinde belirtilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Mali işler dairesi başkanlığınca” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca”, (b) bendinde yer alan “mali işler dairesi başkanlığına” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına” ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Mali işler dairesi başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mali işler daire başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mali işler daire başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “4636 sayılı Kanundaki menkul” ibaresi “Menkul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4636 sayılı Kanunda” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 322 nci maddesinde” olarak, aynı fıkrada yer alan “Türk lirası ve döviz hesaplarına” ibaresi ise “hesaplara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, özel bütçeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 159/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 159/B – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal ANT Başkanlığına bildirilir. ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin “ANT BAŞKANLIĞI ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ” başlıklı Ek-1’inde yer alan “MALİ İŞLER DAİRE BŞK.” ibaresi “DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.