Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Duyurusu

MİLLÎ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA DUYURUSU

(2020-OCAK)

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda millî sporculardan 79 (yetmiş dokuz) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Takvim süresi içersinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A. BAŞVURU ŞARTLARI

 

Millî sporculardan;

 1. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,
 2. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak,

 

şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

 

 1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
 1. Mezun olunan yükseköğretim programının,Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,
 1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,
 1. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır.

B. BAŞVURU, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER , TERCİH ve ONAY İŞLEMLERİ

 

 1. Başvurular http://personel.meb.gov.tr adresindeki “Millî sporcuların ataması” linkinden elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.
 2. Adaylar, elektronik başvuru formunda, başvurularını onaylatmak için bir il millî eğitim müdürlüğü belirleyeceklerdir.
 1. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 40 (kırk) eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” veya “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini seçeceklerdir.
 1. Ek-1 Takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
 1. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.
 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.
 1. Yenilenen başvurular Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.
 1. Uygun bulunarak elektronik ortamda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.
 1. Adaylar ya da vekâlet verilen kişiler başvurularını onaylatmak için Ek-1 Takvimde belirlenen süre içerisinde seçtikleri il millî eğitim müdürlüklerine;

 

9.1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları mezun belgesi, (Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini başvuru onay birimlerine teslim eden adayların bu belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/ “Belge Doğrulama” linkinden doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.)

9.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

9.3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

9.4. Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

ile başvuruda bulunacaklardır.

 

 1. İl millî eğitim müdürlüklerince, belge kontrolünden sonra Beden Eğitimi alanına atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise reddedilecektir. Başvurular il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
 1. İl millî eğitim müdürlüklerince onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
 1. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
 1. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
 1. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.
 1. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
 1. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

 

C. ATAMA, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

 

 1. Atama işlemleri başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.01.2020 tarihli ve 33973166-100-E.92040 sayılı yazısı ekinde alınan “Ek-2 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu”nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 1. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır.
 1. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:

4.1.Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

4.5.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

4.6.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

4.7. Güncel tarihli Adli sicil kaydı,

Belgeleriyle atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göreve başlamak üzere başvuruda bulunacaklardır.

 1. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
 1. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 2. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

Ç. DİĞER HUSUSLAR

 

 1. Bakanlığımızca 20.12.2019 tarihinde duyurusu yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava girmeye hak kazananların bu duyuru kapsamında başvuruda bulunmaları, adayların sözlü sınava katılmalarına herhangi bir engel teşkil etmeyecektir. Ancak sözlü sınava katılarak başarılı olan adaylardan, bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşenler, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında 09-13/03/2020 tarihleri arasında alınacak olan eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
 1. Bu duyuruda yer almayan hususlar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

D. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

 

Personel Genel Müdürlüğü

 

İletişim Telefon Bilgileri: http://personel.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=66

Belgegeçer No : 0312 418 03 81

 

EKLER :

 1. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Öğretmen Olarak Atama Takvimi (Ocak 2020)

 

 1. Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu

 

EK-1

MİLLÎ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA ÖĞRETMEN OLARAK

 

ATAMA TAKVİMİ

(2020-OCAK)

İşlem BasamağıTarih
Başvuruların Alınması27-31 Ocak 2020
Yapılan Başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri3-10 Şubat 2020
Genel Müdürlüğünce Değerlendirilmesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
Yapılan Değerlendirme Doğrultusunda Başvurulara İlişkin Onay/Ret11 Şubat 2020
İşlem Sonuçlarının Sistem Üzerinden İlanı
Başvurusu Reddedilenler İçin Yeniden Başvuru İşlemleri12 Şubat 2020
Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanların
Başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel13-14 Şubat 2020
Müdürlüğünce Değerlendirilmesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanlara ilişkin17 Şubat 2020
Onay/Ret İşlem Sonuçlarının Sistem Üzerinden İlanı
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Onay/ Ret İşlemleri19-24 Şubat 2020
Atamaların Yapılması26 Şubat 2020

 

**Önemli Notlar**

 

1.) 27-31 Ocak 2020 tarihilerinde ilk başvuruyu yapmayan adaylar, 12 Şubat 2020 tarihinde yeni başvuru yapamazlar.

 

2.) Başvurusu reddedilen adaylar için 12 Şubat 2020 Çarşamba günü sistem açılacak olup bu tarihten sonra hiçbir şekilde düzeltme yapılamayacaktır.

 

EK-2

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MİLLİ SPORCULARIN ATAMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELİK SIRALAMASI TABLOSU

ÖNCELİKYARIŞMA ADIFERDİ/TAKIMYAŞ KATEGORİSİDERECE
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları1.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları1.
1TakımBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları1.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları1.
TakımBüyükler
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları2.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları2.
2TakımBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları2.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları2.
TakımBüyükler
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları3.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları3.
3TakımBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları3.
FerdiBüyükler
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları3.
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
4FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
5FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
6FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
7FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
8FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
9FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
Üniversiad Oyunları1.
10FerdiBüyükler
Üniversiad Oyunları1.
TakımBüyükler
Üniversiad Oyunları2.
11FerdiBüyükler
Üniversiad OyunlarıTakımBüyükler2.

 

Üniversiad Oyunları3.
12FerdiBüyükler
Üniversiad Oyunları3.
TakımBüyükler
Akdeniz Oyunları1.
13FerdiBüyükler
Akdeniz Oyunları1.
TakımBüyükler
Akdeniz Oyunları2.
14FerdiBüyükler
Akdeniz Oyunları2.
TakımBüyükler
Akdeniz Oyunları3.
15FerdiBüyükler
Akdeniz Oyunları3.
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
16FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
17FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
18FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
19FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımGençler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
20FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımGençler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
21FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımGençler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
22FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
23FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
24FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
25FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımGençler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
26FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımGençler

 

Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
27FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımGençler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)1.
28FerdiBüyükler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)1.
TakımBüyükler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)2.
29FerdiBüyükler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)2.
TakımBüyükler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)3.
30FerdiBüyükler
Dünya Askeri Oyunları (CISM)3.
TakımBüyükler
En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yaz- Kış Olimpiyat Oyunları
TakımBüyükler
En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yaz- Kış Paralimpik Oyunları
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
31Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
TakımBüyükler
En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Üniversiad Oyunları
TakımBüyükler
En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Akdeniz Oyunları
TakımBüyükler
En az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Dünya Askeri Oyunları (CISM)
TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıTakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
32Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıTakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
Dünya Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıTakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
33Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
Avrupa Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıTakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
34Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
35Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
36Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
37Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması1.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
38Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması2.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler

 

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
39Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa Askeri
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında Yarışması3.
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya AskeriBüyükler
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
40Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)Takım
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa AskeriBüyükler
Şampiyonası (Yaz-Kış Olimpiyat Oyunlarında YarışmasıEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Yapılacak ve Yapılmakta Olan branşların)Takım
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
41
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
42
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
43
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
44
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
45
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımBüyükler
46
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiBüyükler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
47
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
48
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler

 

Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
49
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımGençler
50
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımGençler
51
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımGençler
52
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
53
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
54
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımÜmitler
55
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımÜmitler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)1.
tanıdığı branşların)TakımGençler
56
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda1.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)2.
tanıdığı branşların)TakımGençler
57
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda2.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)3.
tanıdığı branşların)TakımGençler
58
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)FerdiGençler
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda3.
Müsabakası yapılmayan alt branşları)TakımGençler

 

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı1.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı1.
59branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası1.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası1.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı2.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı2.
60branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası2.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası2.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı3.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı3.
61branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası3.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası3.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı1.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı1.
62branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası1.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası1.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı2.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı2.
63branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası2.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası2.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı3.
branşların)FerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı3.
64branşların)TakımBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası3.
yapılmayan alt branşlarıFerdiBüyükler
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Avrupa
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası3.
yapılmayan alt branşlarıTakımBüyükler
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
65Müsabakası yapılmayan alt branşları)
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Müsabakası yapılmayan alt branşları)

 

Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
66Müsabakası yapılmayan alt branşları)
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımÜmitlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Müsabakası yapılmayan alt branşları)
Dünya Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Dünya Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
67Müsabakası yapılmayan alt branşları)
Avrupa Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC)TakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
tanıdığı branşların)
Avrupa Şampiyonası (Olimpik branşların OlimpiyatlardaTakımGençlerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Müsabakası yapılmayan alt branşları)
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan DünyaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı
branşların)
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan DünyaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası
68yapılmayan alt branşları
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan AvrupaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Şampiyonası (Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tanıdığı
branşların)
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan AvrupaTakımBüyüklerEn az 10 (on) kez milli sporcu olanlar
Şampiyonası (Olimpik branşların Olimpiyatlarda Müsabakası
yapılmayan alt branşları

Belirtilen başarı durumlarında eşitlik halinde, önce mezun olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.