MEB, Esnek Çalışma Genelgesi Yayımladı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI COVID-19 KAPSAMINDA İDARİ İZİN, DÖNÜŞÜMLÜ VE UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, dünyada ve ülkemizde yayılım gösteren Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından, idari izin, dönüşümlü çalışma ve uzaktan çalışmaya ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personeli kapsar.
(2) Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar kapsamında bulunan yöneticiler hariç olmak üzere, yönetici pozisyonunda görev yapanlar hakkında uygulanmaz. Ancak üst yönetici, gerekli durumlarda alt yönetici pozisyonlarında görev yapanlar hakkında gerekli tedbirleri alır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22 Mart 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Birim amiri: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan hizmet
biriminin genel müdürünü veya başkanını,
ç) Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Koronavirüs adlı pandemiyi,
ç) Dönüşümlü çalışma: Birimlerde ve alt birimlerde yürütülen hizmetlerin zafiyete uğratılmadan asgari personel ile yerine getirilmesini ve bir kısım personelin dönüşümlü olarak idari izinli sayılmasını,
d) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
e) Millî eğitim müdürü: İl/ilçe millî eğitim müdürünü,
f) Eğitim kurumu müdürü: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren
eğitim kurumlarının müdürünü,
ğ) Uzaktan çalışma: Covid-19 salgını süresince Bakanlık personelinin ikamet noktasından Bakanlık hizmetlerini yerine getirmek adına bilişim ve iletişim sistemleri vasıtasıyla çalışmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM İdari İzin, Dönüşümlü Çalışma ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümler

İdari izin
MADDE 5- (1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, yöneticiler dâhil olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktır.
(2) Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile devam eden yönetici ve öğretmenler, mücbir sebepler dışında görev mahallerinden ayrılmayacak, öğrencilerinin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını iletişim kanalları vasıtasıyla koordine edecek, öğrenci ve veliler ile irtibat halinde olacaktır. Kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yolu ile devam eden yönetici ve öğretmenler, bu süre boyunca idari izinli sayılacak; ancak Bakanlık, valilik veya millî eğitim müdürlüğü tarafından hizmetine ihtiyaç duyulanlar verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
(3) Eğitim kurumu yöneticileri, eğitim kurumlarının belirlenen periyotlarda dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesi ve eğitim öğretime hazır halde bulundurulmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca eğitim kurumu ile iletişime geçmek isteyen öğrenci, veli veya vatandaşlar için eğitim kurumunun iletişim kanalları açık bulundurulacak, eğitim kurumunun internet sayfası sürekli olarak güncellenmek suretiyle süreç ile ilgili öğrenci ve veliler bilgilendirilecektir.
(4) Eğitim kurumlarında görev yapan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel, hizmet alanına ve hizmetine duyulan ihtiyaca göre eğitim kurumu müdürünün planlaması ile dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma kapsamına alınabilir.
(5) Yurtdışında bulunup yurda dönen personel, dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılır.
Dönüşümlü çalışma
MADDE 6- (1) 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık hizmetleri asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.
(2) Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim ve bilişim kanalları yolu ile iletilir.
(3) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması hâlinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.
(4) Merkez teşkilatında Bakan, bakan yardımcıları ve bağlı birim amirleri hakkında; bakan yardımcıları, bağlı birim amirleri hakkında; birim amirleri, daire başkanları hakkında gerekli tedbirleri alabilir.

Uzaktan çalışma
MADDE 7- (1) Covid-19 pandemisi nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir. Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.
(2) Uzaktan çalışma yönteminin uygulanmasında, bilişim güvenliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatında öngörülen her türlü tedbir ilgili birim tarafından alınır ve personel tarafından uygulanır. Uzaktan çalışmaya ilişkin bilişim ve iletişim engelleri, ilgili birim veya birimler tarafından bilişim güvenliği önlemleri de dikkate alınarak kesintiye uğratılmadan ve uzaktan çalışmaya elverişli olarak yeniden düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar
MADDE 8- (1) Covid-19 pandemisinin ülkemizde yayılımını önlemek ve Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan tüm personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.
(2) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmî e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.
(3) Covid-19 pandemisine ait herhangi bir semptomu taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu almadan çalışamaz, çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.
(4) Bakanlık kadrolarında sağlık, güvenlik ve sivil savunma alanlarında görev yapan
personel ile ilgili olarak bu Usul ve Esaslar dışında da tedbirler alınabilir.
(5) Eşi Covid-19 pandemisi mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin bu süreçte idari izinli sayılması ve uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.
(6) Yurt dışı teşkilatında bulunan personel bağlı bulunduğu büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluk tarafından alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür.
(7) Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 pandemisine yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.
(8) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar.
(9) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.