Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30989

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1850

Ekli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8/A ve 16 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK BORÇ ÜSTLENİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2014 tarihli ve 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmeliğin adı “Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (c), (ç), (d), (e), (f), (h), (k) ve (ö) bentlerinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanım,”

“c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve onuncu fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının ve buna ilişkin finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilir. Şirketin gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için tahsis edeceği öz kaynak oranı, sözleşme süresinde toplam yatırım tutarının yüzde otuzundan az olamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin; birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın”, “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanın teklifi; özel bütçeli idareler için idarenin bağlı olduğu Bakanın talebi ve Bakanın teklifi ile Bakanlar Kuruluna” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri sırasıyla “Bakanlığın”, “Cumhurbaşkanına” ve “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu”, “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanı”, “Bakanlığa” ve “Bakanlık” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İdareler, Bakanlık tarafından borç üstlenim taahhüdü verilmesi istenilen projeleri ile ilgili olarak ihale şartnamesi yayımlanmadan önce sözleşme taslağı ile birlikte yazılı taleplerini; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için ilgili bakanın teklifi, özel bütçeli İdareler için ilgili idarenin bağlı olduğu bakanın teklifi ile birlikte Bakanlığa iletir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlıkla” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Bakanlıkla” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”, “Müsteşarlığın” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri sırasıyla “Bakanlık”, “Bakanlığın” ve ” Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliği ile yapılan 4 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki değişiklik; Kanunun 8/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanına çıkılmış olan projeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borç üstlenim taahhüdü sağlanmış olan diğer projeler bakımından imzalanacak yeni borç üstlenim anlaşmalarına da uygulanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.