Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi için Kanun Teklifi verildi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin 1/7/2020 itibarıyla sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, söz konusu geçişten dolayı bu işçilerin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılmaması ve bu işçilere herhangi bir tazminat ödenmemesi ancak kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin, İş Kanunu uyarınca ödenecek kıdem tazminatının hesabında kıstelyevm usulüyle uygulanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

İşte o Kanun Teklifinin Metni:

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’ e bağlı kurumlarda çalışmak üzere ‘ geçici statüsünde personel atamaları gerçekleştirilmiştir. Atanan personeller 696 sayılı KHK’ye tabi geçici işçi olarak sözleşmeleri gereği maaşsız olarak 2 ay zorunlu izne tabi tutulmaktadırlar.

Geçici işçi statüsünde çalışan vatandaşlarımız barınma, yeme, içme vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 2 ay boyunca maaş alamadıkları için maddi sıkıntı yaşamaktadırlar. Çalışamadıkları bu 2 ay içerisinde başka bir meslek icra etmeleri zor olmakla birlikte etik de karşılanmamaktadır. Hali hazırda kira ödemek zorunda olan, çocuk bakım ve eğitimi gibi giderleri bulunan çalışanlar, maaş alamadıkları bu 2 ayda, yıl içerisinde telafi edemeyecekleri maddi zararlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak, aym kurumda aynı işi yapan aynı sınıfları temizleyen eski kadrolu hizmetliler yılın 12 ayı çalıştıkları gerekçesiyle maaş kesintisi yaşamamakta, 12 ay boyunca esaslı maaş almaktadırlar. Yaz aylarında da MEB ‘ e bağlı kurumlar çalışmaya devam ederken, 2 aylık sürede hizmet alınmadığı gerekçesiyle ücret ödemesinin yapılmaması hukuka aykırı bir durum teşkil etmektedir.

İşbu hususta yasal düzenleme ile ilgili sorunun çözümü mümkün olup, 21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5620 Sayılı Kanun’da : (Ek: 20/11/2017 — KHK — 696/106 MD; Aynen Kabul: 1/2/2018 — 7079/99 md) “ikinci fıkranın ( a ve b bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonunda çalışanlarm çalışma sürelerini ilgili kurum veya kuruluşlarm talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”) şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı talepte bulunduğu takdirde personellerinin çalışma süreleri uzatılabilmektedir. Eğitim-öğretimin yaz tatiline girmesi halinde dahi devam eden mezun, yeni kayıt, memur maaş tahakkuku gibi işlemlerin süreklilik arz etmesi, MEB’in söz konusu maddeyi harekete geçirmesi noktasında önemli sebeplerden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. maddesi gereğince herkes kanun önünde Yine Anayasa’mn 49. maddesi uyarınca, devlet; çalışanlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortamı ve çalışma barışım sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Anayasanın 50. maddesi de ücretin emeğin karşılığı olduğunu, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır. Bu bağlamda; 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışmak üzere G ‘ geçici İŞÇİ’ statüsünde atanan vatandaşlarımızın ayrım yapılmaksızın hepsinin ‘ ‘ sürekli işçi” kadrosu almaları sağlanmalı, 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çalıştıkları kurumun işlerinin aksamaması ve kendilerinin de temel yaşam ihtiyaçlarım karşılayabilmeleri için ara verilmeden çalıştırılmaları yönünde yasal düzenlemelerin eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak yapılması gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – 5620 sayılı kanıma eklenen ek madde ile 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışmak üzere “geçici işçi” statüsünde atanan personellerin ‘ ‘ sürekli işçi” statüsünü kazanmalarınm önünün açılması hedeflenmiştir.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 — Yürütme maddesidir.

KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ
İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE
GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 4/4/2007 tarihli 5620 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 3. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçiler; 01/07/2020 tarihi itibariyle ilgili kurum ve teşebbüslerin sürekli işçi kadrolarına, geçirilir.

(2) Bu Kanunun 3. Maddesinin İkinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerden 01/07/2020 tarihi itibarıyla; bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu tarih itibarıyla kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanlar, sürekli işçi kadrolarına statüsüne geçirilmezler, bunların iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir.

(3) Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sürekli işçi kadrolarına yapılan geçişler nedeniyle boşalacak geçici iş pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(5) Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2021 yılı ve sonraki yıllardaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenecek genel ücret artışları uygulanır.

(6) Geçici işçi statüsünden sürekli işçi kadrolarına geçirilenlere iş mevzu herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesi uyarınca ödenecek kıdem tazminatına hak kazanmada ve hesabında kıstelyevm usulüyle dikkate alınır.

(7) Bu Kanunun 3. Maddesinin İkinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin kadrolarının ihdas ve iptaline ilişkin işlemler, ilgili idarelerce, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 01/07/2020 tarihine kadar sonuçlandırılır. Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Araç çubuğuna atla