Çocukların spora olan yatkınlıklarının belirlenmesi amacıyla Kanun Teklifi verildi

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci CİNİSLİ tarafından hazırlanan ve çocukların spora olan yatkınlıklarının belirlenmesi, çocuklara temel yüzme eğitimi verilmesi, engelli çocuklar da dahil olmak üzere çocukların sporla tanıştırılması, yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu yetiştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklif;

GENEL GEREKÇE

Çocuklarımızın bedensel yeterliliği ve yeteneklerinin sağlıklı olarak gelişebilmesi için spora ve spor eğitimine gerekli önem ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Beden eğitimi, çocukların sağlıklı bir bedene sahip olmasını sağlamakla beraber analitik düşünce ve efor esnasında hızlı karar alabilme yeteneğinin artmasını da geliştirmektedir. Önleyici sağlık hizmetlerinden olan sporu halkımızın yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmek, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturulmasının önemli araçlarından birisidir.

Çocuklarımızın aileleri ve toplumla olan iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlıklılarını artıracak düzenlemeler yapabilmeyi yasa koyucu göz önünde bulundurmalıdır. Bu bakımdan, çocuklarımızın toplumla bütünleşmiş, özgüven sahibi, sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için sportif faaliyetler en önemli araçtır. İlköğretim kurumlarımızda beden eğitimi ders saatlerinin çocuklarımızın yeteneklerin keşfedilerek geliştirilmesi için de kullanılması sporcu geleceğimizin ana kaynağım sağlayacakür. Ülkemizin spor alanında eksiklerinin bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle uluslararası sportif faaliyetlerde başarıyla rekabet etmek ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır.

Öte yandan insanlar tüm hayatları boyunca doğa ile karşılıklı bir etkileşim içinde bulunurlar. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlıdır ve bir denge içindedir. Öğrencilerimize genç yaşlarından itibaren içinde yaşadığımız çevrenin bir parçası oldukları da öğretilmelidir. Bu çerçevede, ülkemiZde deniz, nehir, göl, gölet, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediği ifade edilmektedir. Ayrıca çocuklarımız için oldukça cazip gözükmekte olan gölet, sulama kanalı veya süs havuzlarındaki boğulma vakaları incelendiğinde küçük yaştaki çocukların ayaklarına kramp girdiğinde ya da azda olsa su yuttuklarında boğularak hayatlarını kaybedebildikleri görülmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre her yıl yaklaşık 900 kişi boğulma sonucu hayatmı kaybetmektedir. Diğer yandan boğulma vakaları sahil kentlerinden öte en çok iç bölgelerde görülmektedir. Suda boğulmalar önlenebilir kazalar sınıfında tanımlandığından çocuklarımızın kendi hayatlarını idame ettirebilecek şekilde yetiştirilmeleri ve bu bağlamda temel yüzme eğitimi alarak suda boğulma kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Özellikle Avrupa Birliği’ne üye devletlerdeki eğitim öğretim sistemi incelendiğinde yüzme bilmeyen ilköğretim öğrencisinin olmadığı, yüzmenin zorunlu veya seçmeli dersler arasında yer aldığı görülecektir.

Mevcut durumda genç nüfusa değişik alanlarda hizmet sunan çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Ancak bu kurumlar hizmet ve faaliyetlerini belli bir ulusal politika çerçevesinde yürütemediğinden sonuçlar arzu edilen düzeyde değildir. İlgili kurumlarımız arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve optimum sonuçlara ulaşılması da hedeflenmektedir.

Bu çerçevede yüzme bilmeyen çocuklarımızın kalmaması hedeflenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE I- Türkiye genelinde ilköğretim çağındaki çocuklarımızın boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlık topu ağna, sürat koşusu gibi temel motorik özelliklere göre spora olan yatkınlıkları belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında, ilköğretim öğrencilerine Yüzme dersinin verilmesi ile geleceğimizi emanet ettiğimiz genç nesillerin yüzme bilmedikleri için boğulmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Müfredatta bulunan beden eğitimi ders saatinde yüzme dersinin seçmeli hale getirilmesi ile çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hem de yüzme bilmeyip boğulmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 3- Ülkemizin spor altyapı haritası oluşturularak illerde ve coğrafi bölgelerde hangi spor dallarının baskın olduğu, taramaya katılan çocuklarımızın hangi sporlara yeteneklerinin bulunduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Engelli çocuklarımız dâhil olmak üzere ilköğretim çağında bulunan öğrencilerimizi sporla tanıştırmak, spora başlama yaşlarında olan yetenekli çocukların tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE I- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bentinde yer alan ‘ ‘topluma karşı sorumluluk duyan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sportif yetenekleri keşfedici” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 1739 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2. Çocuklarımızın çevre ve doğayla olan münasebetlerinde yaşamlarını idame ettirebilmelerini teminen temel yüzme eğitimini vermek;”

MADDE 3- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Çocukların sportif yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, engelli çocuklarımız dâhil olmak üzere, ülkemizin coğrafi bölgelerinin özellikleri de göz önüne alınarak, müfredatta bulunan beden eğitimi derslerinde sportif yetenek taraması yapılır ve ilgili sporlara yönlendirilir. Sportif faaliyetler kapsamında gerçekleşecek harcamalar Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanır.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.