Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 15 Öğretim Elemanı Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdan fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

4- Öğrenim Belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da E-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi ile belgelendirmesi şarttır.

13- “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni”

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (ALES Puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmıştır.)

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik’te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde hem dörtlük ve beşlik hem yüzlük not yazılı olan adaylardan yüzlük sisteme göre mezun olanların bu durumlarını mezun oldukları Üniversiteden belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmelik gereğince not döküm belgesindeki dörtlük ve beşlik notunun 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru sırasında Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

5- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup Internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

7- Istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

9- Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

10- İlan edilen kadronun başvuru yeri ve adresi dışında farklı bir adrese gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Araştırma Görevlileri 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine geçen azami öğrenim süre şartı dikkate alınacaktır.

12- “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süreli olarak, açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve imha Politikası’ nda Md.5.3 (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi)’de belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.

İlk Başvuru Tarihi : 23.07.2020  
Son Başvuru Tarihi: 07.08.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.08.2020 
Giriş Sınavı Tarihi: 14.08.2020 
Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi: 17.08.2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.bilecik.edu.tr
İlan No.BirimiBölümüAna Bilim, Ana Sanat Dalı / ProgramıUnvanıDereceAdetBaşvuru YeriALES PuanıYDS PuanıÖzel Şartlar
01Gölpazarı Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonYerel YönetimlerÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)41Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70MuafKamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
02Gölpazarı Meslek YüksekokuluBüro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)51Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70Muafİşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
03Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)31Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70MuafMakine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında iş tecrübesine sahip olmak.
04Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriKimya TeknolojisiÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)21Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70MuafKimya Bölümü lisans mezunu olmak. Biyokimya Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
05Osmaneli Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)31Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70MuafMakine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
06Osmaneli Meslek YüksekokuluPazarlama ve Dış TicaretDış TicaretÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)41Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70Muafİktisat Bölümü lisans mezunu olmak. Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.
07Pazaryeri Meslek YüksekokuluFinans, Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)31Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70Muafİktisat Bölümü lisans mezunu olmak. İktisat Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
08Rektörlük(Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Öğretim Görevlisi   (Ders Verecek)21Personel Daire Başkanlığı7050Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Eski Türk Edebiyatı tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda ders verme tecrübesine sahip olmak.
09Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)31Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı7050Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
10Söğüt Meslek YüksekokuluGörsel İşitsel Teknikler ve Medya YapımcılığıBasım ve Yayın TeknolojileriÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)51Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70MuafBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
11Söğüt Meslek YüksekokuluTasarımİç Mekan TasarımıÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)51Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü70Muafİnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında iş tecrübesine sahip olmak.
12Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi   (Ders Verecek)31Yabancı Diller  Yüksekokulu Müdürlüğü7080İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
13Rektörlük(Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi) Öğretim Görevlisi  (Uygulamalı Birim)41Personel Daire Başkanlığı7050Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek lisans yapmış olmak ve C# ile yazılım geliştirme, MS SQL Server ile veritabanı programlama, Microsoft Server ailesi ve Active directory kurulum ve yönetimi, SCOM ve DLP kurulum ve yönetimi, sunucu sanallaştırma (ESX), Firewall konfigürasyon ve yönetimi, Mess sistem yönetimi konularında çalışmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
14Rektörlük(İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü) Öğretim Görevlisi  (Uygulamalı Birim)31Personel Daire Başkanlığı7050İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak ve en az 3 yıl İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış olmak.
15Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıAraştırma Görevlisi71Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı7050Çizgi Film Animasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

                                                                                                                                                                                                                                  5559/1-1

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.