Bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarının biyologlar tarafından da açılması teklif edildi

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu tarafından hazırlanan ve bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarının; ihtisas vesikasına sahip tabip, baytar, eczacı ve kimyagerlerin dışında biyologlar tarafından da açılabilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Curnhuriyeti sınırları içerisinde kurulu bulunan üniversitelerin biyoloji bölümleri her geçen sene artan sayıda biyoloji mezunu vermektedir. Her ne kadar ülkemizde biyoloji kavramı daha çok bitkibilim ve hayvanbilimden ibareüniş gibi algılansa da biyoloji birçok alt disiplinden oluşan bir anabilim dalıdır. Bu alt disiplinler, hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji (bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji vs.) biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji, fizyoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma şeklinde sıralanabilir. Diğer taraftan, 1927 tarihli ve 992 sayılı mevcut kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, biyoloji bilimi tüm alt disiplinleri ile tanınmış bütüncül bir anabilim dalı olarak benimsenmemiş ve dolayısı ile “biyolog” kavramı da henüz karşılığını bulamamıştı. Ancak 21. Yüzyılda biyoloji ‘de yaşanan, büyük bilimsel ve teknolojik gelişmeler, biyolojinin, birçok alt disiplinden oluşan kompleks bir anabilim dalı olarak gelişmesini sağlamış ve yaşam bilimleri alanlarındaki birçok uygulamada biyologların önemini ve gerekliliğini göstermiştir. Bu nedenle; gelişmiş tüm ülkelerde, biyologlar, yaşam bilimleri ve tıbbi uygulamalara aktif şekilde katılım sağlamaktadır.
Lisans eğitimleri süresince, hem teorik hem de uygulamalı detaylı bir eğitim sayesinde, bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarında, lisans derecesinden mezun biyologların çalışması ve bu tip laboratuvarları açabilecek olmaları, tıbbi uygulamaların daha verimli bir şekilde yapılmasım sağlayacaktır.
İnsan sağlığına yönelik, mikrobiyoloji ve biyokimya uygulamalarının, söz konusu bilim dallarında lisans eğitimi almış nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi son derece önemlidir. Bu sebeple tıbbi uygulamaların yerindeliği ve geliştirilmesi amacıyla, ülkemizde umuma mahsus bir şekilde bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları bünyesinde bu işin eğitimini almış olan biyologlarm çalışması ve bu laboratuvarları açabilecek olmaları, sağlık uygulamalarmm niteliğini artıracak ve sağlık sektörünün gelişmesine yardımcı olacaktır. Belirffnek gerekir ki, bu laboratuvarların çalışma alanı ile ilgili çok daha kısıtlı eğitim alan kimya bölümlerinden mezun kişilerin. çalışma olanağı olmasına rağmen biyologlarm çalışma olanağının bulunmaması da bir çelişkidir.
Bu gerekçeler ışığı altında, biyoloji mezunlarının umuma mahsus inceleme ve araştırma

yapan laboratuvarlarda çalışmaları ve bu laboratuvarları açabilmeleri ile bu sayede sağlık uygulamalarının geliştirilmesini, biyologların almış olduğu nitelikli eğitimin, ülke ve kamu yararına kullanılarak biyologların sağlıkta uygulama alanlarının artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE I- Birçok temel bilim alanında, hem teorik hem de uygulamalı olarak oldukça detaylı bir eğitim alan biyologların, aldıkları bu eğitimler kapsamında bulunan hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji (bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji vs.) biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, fizyoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri alanlarında, klinik anlamda inceleme, araştırma yapması ile bu araştırma ve incelemenin yapılabileceği bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarını açabilmeleri amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

ŞERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE I- 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı şeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya kimyagerler” ibaresi G’, kimyager veya biyologlar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.