Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“g) İlgili birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,”

“j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla beş iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı”

“Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, bir takvim yılı içerisinde ancak bir defa yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EK-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” ibaresi “EK-1 Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Görevde yükselme” ibareleri “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15/C maddesinin başlığı “Atanma” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresi “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 28/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in başlığı “Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Haberlerden anında haberdar olmak için Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.